|  e-ISSN: 2980-1141

Cilt 1 Sayı 3 (Eylül 2023)

Sayı Bilgileri

Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/mdag.2023.596

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Yaşadığım Yerin Coğrafyası Ne kadar Estetik?: Yetişkinlerin Çevre Estetiği Algılarının İncelenmesi

Ali Doruk Elmas & Çiğdem Akkanat

ss. 183 - 193   |  DOI: 10.29329/mdag.2023.596.1

Özet

Her insan kendisi için yaşanabilir bir çevre ister. Birçok insan yaşadığı çevrenin kirliliği ve kötü görüntüsünden rahatsızdır. Görsel açıdan rahatsız edici bir coğrafyada var olmak, insan psikolojisi açısından zorlayıcı olabilmekte, bu nedenle birçok insan sorun yaşamaktadır. Görsel estetikle beslenen insan ruhu, daha huzurlu ve bütünlüklü olur. Bunun için belirli düzeyde çevre estetiği farkındalığına sahip olunması gerekmektedir. Bu farkındalık bilinçli olduğunda, çevre düzenlemelerinin de daha estetik hale bürünecektir. Bu çalışmada yetişkinlerin çevre estetiği farkındalık düzeyleri ve çevre estetiğine ilişkin aldıkları girişimler incelenecektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Bunun yanında katılımcıların girişimlerde bulundukları yerlere ait fotoğraflar derlenerek bir durum ortaya konacaktır. Yetişkinlerin çevre estetiğine ilişkin farkındalıklarının incelenmesi amacıyla Gübeş vd. (2020) tarafından hazırlanan “Çevre Estetiği Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca katılımcılara çevre estetiği ile ilgili yetkililerle iletişime geçerek ne ölçüde insiyatif aldıklarını belirlemek amacıyla iki adet açık uçlu soru sorulmuştur. Çalışmada yetişkinlerin çevre estetiği farkındalıklarının yüksek olduğu bulunmuştur. Katılımcılar kaldırımlara koyulan eşyalardan, inşaat malzemelerinden ve çöplerden rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların yüksek farkındalıkları ile tezat oluşturacak biçimde girişkenliklerinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcıların çok azı kendilerini rahatsız eden durumlarla ilgili yetkili kurumlarla iletişime geçtiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılardan yetkili kurumlarla iletişime geçenler ise sorunlarının çözüme ulaşmadığını ifade etmişlerdir. Yaşanılan coğrafyanın insan karakteri üzerinde etkileri düşünüldüğünde, çevre estetiği ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve bireylerin bu hususta aktif rol oynamaya yönlendirilmesinin olumlu olacağı düşünülmektedir.

Everyone wants a livable environment for themselves. Many people are disturbed by the pollution and bad appearance of the environment they live in. Being in a visually disturbing geography can be challenging in terms of human psychology, so many people experience problems. The human spirit, nourished by visual aesthetics, becomes more peaceful and integrated. For this, it is necessary to have a certain level of environmental aesthetic awareness. When this awareness is conscious, environmental arrangements will also become more aesthetic. In this study, the environmental aesthetic awareness levels of adults and their initiatives regarding environmental aesthetics will be examined. Survey method, one of the quantitative research methods, was used in the research. In addition, a situation will be revealed by compiling photos of the places where the participants took initiatives. “Environmental Aesthetics Awareness Scale” prepared by Gübeş et al. (2020) was used to examine the awareness of adults about environmental aesthetics. In addition, two open-ended questions were asked to the participants in order to determine how much initiative they took by contacting the authorities about environmental aesthetics. In the study, it was found that adults' awareness of environmental aesthetics was high. The participants stated that they were disturbed by the items, construction materials and garbage placed on the pavements. It was observed that the assertiveness of the participants was low, in contrast with their high awareness. Few of the participants stated that they contacted the authorities about the situations that bothered them. Those who contacted the authorized institutions among the participants stated that their problems were not resolved. Considering the effects of living geography on human character, it is thought that it would be positive to raise awareness about environmental aesthetics and to direct individuals to play an active role in this regard.

 

 

Anahtar Kelimeler: Yaşanılan coğrafya, çevre estetiği, çevre kirliliği, yetişkinler, girişkenlik

Kent Belleği ve Tarihi Coğrafya Açısından: Gümüşhane İlinde Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1930-1945)

Filiz Köksal

ss. 194 - 219   |  DOI: 10.29329/mdag.2023.596.2

Özet

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte her yılın 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ülkemizde coşkulu törenlerle kutlanmaktadır. Çalışmamızda 1930-1945 yılları arasında Gümüşhane’de Cumhuriyet Bayramı törenlerini incelemek ve törenleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup süreçte veriler Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerinden, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan Gümüşeli gazetesinden araştırılıp incelenmiştir. Gümüşhane şehri Cumhuriyet’in ilanını büyük bir sevinçle karşılamış ve tüm yurtta olduğu gibi Cumhuriyet Bayramları çeşitli törenlerle, etkinliklerle ilde kutlanmıştır. Şiirler, fener alayları, konferans ve söylevler ışığında yapılan kutlamalar günümüze kadar gelen bayram kutlama anlayışının da temelini oluşturmuştur. Bu çalışmada 1930-1945 döneminde, Cumhuriyet Bayramı törenlerinin nasıl yapıldığı ve bu törenlerde hangi programın uygulandığı konusunda bilgi verilmeye çalışılmıştır. Arşiv belgelerinden ve dönemin yerel basınından hareketle bayram törenlerinin içeriği ve Gümüşhane halkı için taşıdığı önem belirlenmiştir. Gümüşhane’de Cumhuriyet Bayramlarının gerek Atatürk döneminde gerekse sonrasında coşkuyla kutlandığı, kutlanmaya devam ettiği, bayramların bütünleşmeyi sağladığı, Cumhuriyetin ortak değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler: Gümüşhane, Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları, Gümüşeli Gazetesi, Kent Belleği, Tarihi Coğrafya

Barrier-Free Cities for Individuals with Special Needs

Nisa Gökden Kaya

ss. 220 - 235   |  DOI: 10.29329/mdag.2023.596.3

Özet

Individuals with special needs are defined as individuals who differ significantly from their peers in terms of their individual characteristics and educational qualifications for various reasons. While some of the individuals with special needs show abilities above the average, some of them show some deficiencies in mental, physical, behavioral or sensory organs. Problems faced by individuals in interaction with the environment due to mental, physical, behavioral or sensory deficiencies can be defined as disability. From this point of view, it can be said that disabled individuals have problems in meeting their daily needs and including to society and they need support because of these problems. However, with various arrangements that can be made, the problems experienced by disabled people can be eliminated. According to today's contemporary understanding of law, cities and the services provided should be accessible to all people, based on the fact of universal human rights that all people have. The aim of this study is to examine the concept of "barrier-free city", which means that cities are accessible to all individuals without any problems, within the framework of the legal rights of individuals with special needs. In this context, the concept of a barrier-free city with its legal basis, studies and suggestions related to the subject in the world and in Turkiye are discussed.

Anahtar Kelimeler: disability, city, arrangement

Doğal Miras ve Doğal Kaynakların Yeni Nesil Oyunlar İle Öğretimi

Hatice Akpolat

ss. 236 - 245   |  DOI: 10.29329/mdag.2023.596.4

Özet

Bu araştırma, Tokat’ın coğrafi güzellikleri ile ilköğretim çağındaki çocuklara kodlama öğretmek amacıyla mobil uygulama olarak tasarlanan oyundur. Çocuklar hem yaşadıkları coğrafyanın güzellikleri hakkında bilgi alırken hem de karakteri oklarla hareket ettirerek bir oyunun içinde yer alırlar. Oyununun içinde ayrıca değerlendirme soruları yer almaktadır. Bu şekilde oyunda edinilen bilgilerin öğrenilip öğrenilmediğinin de kontrolü yapılmış olmaktadır. Araştırma her ne kadar Tokat kapsamında ele alınmış olsa da her alanda ve her derste uygulanabilecek olması fırsatı ile yeniden tasarlanarak öğrencilerin farklı alanlarda da kullanıp yeni bilgiler öğrenmeleri veya olan bilgilerini pekiştirmeleri açısından güzel fırsatlar sunmaktadır. Oyun belli sayıdaki öğrenci gruplarına oynatılmadan önce, oyun içinde yer alan değerlendirme soruları öğrencilere uygulanmıştır. Daha sonra oyunu oynayan çocuklara, oyunun etkinliğinin öğrenme açısından değerlendirme soruları bir kez daha sorulmuştur. Oyunu oynayan öğrencilerin oldukça önemli bir kısmının, birinci değerlendirme sorularında yanlış işaretledikleri sorulara doğru cevap verdikleri tarafımızca tespit edilmiştir. Araştırma ile kodlama mantığını öğrenen çocuklar aynı zamanda yaşadıkları ilde yer alan coğrafi güzellikler hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Doğal Miras, Doğal Kaynak, Kodlama.

Atatürk Baraj Gölü'nün Yer Yüzey Sıcaklıklarına Etkisinin Uzaktan Algılama İle Araştırılması

Yusuf Çetin & Oğuzhan Öztürk

ss. 245 - 261   |  DOI: 10.29329/mdag.2023.596.5

Özet

Ülkemizde yapımına 1983 yılında, su tutulmaya da 1990 yılında başlanan Atatürk Baraj Gölü’nün çevresinin iklim koşulları üzerinde bir takım değiştirici etkiler meydana getirdiği düşünülmektedir. Eldeki bu araştırmanın amacı, ülkemizin en büyük baraj gölü olan Atatürk Baraj Gölü’nün inşa edildikten sonra çevresinin sıcaklık koşullarında değişime neden olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmada veri kaynağı olarak LANDSAT 5 uydusundan elde edilmiş uydu görüntüleri kullanılmıştır. 1990 öncesine ait 28 uydu görüntüsü ile 1995 sonrasına ait 28 uydu görüntüsü bu çalışmada veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu uydu görüntülerinin termal kızılötesi bandlarından faydalanılarak, baraj çevresinin, baraj inşa edilmeden önceki ve baraj inşa edildikten sonraki yer yüzey sıcaklıkları hesaplanmıştır. Sıcaklık değerleri, yaz dönemi ve kış dönemi yer yüzey sıcaklıkları şeklinde sınıflandırılarak incelenmiştir. Araştırma sahasında baraj yapıldıktan sonraki dönemde görülen yer yüzey sıcaklık değerlerindeki değişim üzerinde baraj gölünün etkisini belirlemek için baraj gölü kıyısından itibaren 100 km’lik mesafeye kadar her 10 km aralıklarla zonlar oluşturulmuştur. Bu zonların her birinin ortalama   yer yüzey sıcaklık değeri bulunmuş ve bu değerlerin baraj öncesi ve sonrasında ne kadar değiştiği incelenmiştir. Çalışma sonunda baraj gölü kıyısına mesafesi 60 km’ye kadar olan alanların yer yüzey sıcaklıkları üzerinde baraj gölünün çok az da olsa etki yaptığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atatürk Barajı, Uzaktan Algılama, Sıcaklık Değişimi,