|  e-ISSN: 2980-1141

Cilt 1 Sayı 1 (Mart 2023)

Sayı Bilgileri

Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/mdag.2023.530

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Sınıf Öğretmenleri Açısından Okul Çevre Bağlamının Değerlendirilmesi

Yıldıran Yıldırım

ss. 1 - 16   |  DOI: 10.29329/mdag.2023.530.1

Özet

Bu çalışmada, öğretmenlerin okul ile okul çevresi arasındaki bağının olumlu ve olumsuz yönde doğurduğu sonuçların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas İlinde görev yapan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde amaçlı örneklem yöntemi kullanılmış olup çalışmada gönüllük esasına göre davranılmıştır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak yedi sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Verilerin analizi, nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel ve içerik analizi yöntemleri ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda okulun yaptığı çalışmaları çevreye yeterince etkili bir şekilde anlatamadığı, genel olarak çevresine kendisinden bekleneni tam olarak veremediği; bununla beraber okulun çevre kalkınmasında önemli rol oynadığı tespit edilmiştir. Ayrıca okul aile ilişkisinin, okul çevresinde bulunan baskı gruplarının okulun kalkınmasında önemli bir role sahip olduğu, okul çevresinin sosyo-ekonomik durumunun okul çevre ilişkisini etkilediği, çevrenin eğitimi desteklemeye özendirilmesinin okul çevre ilişkilerini geliştirdiği ve iletişim teknolojilerinin okul çevre ilişkilerini kimi zaman olumlu kimi zaman olumsuz etkilediği görülmüştür. Çevrenin okula olumlu katkılar sunmasını beklerken okulun da çevreye olumlu katkılar sunması gerektiği ortaya çıkmış. Okulların bu konuda yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Araştırma kapsamında okul çevresinin öğrencinin sosyal ve eğitsel gelişimindeki rolü; öğrenci görüşleri, öğretmen görüşleri gibi değişkenler dikkate alınarak tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Okul, Çevre

Dünden Bugüne Çay ve Turizm Potansiyeli

Sinan Keskin

ss. 17 - 31   |  DOI: 10.29329/mdag.2023.530.2

Özet

Çay binlerce yıl öncesinden tarımı gerçekleştirilen ülkeler arası etkileşimle kültürel olarak ülkeden ülkeye geçiş sağlamıştır. Çay bir tarım ürünü olmaktan ekonomik bir getir olmaktan çıkmış kültürel bir ürün olma özelliği kazanmıştır. İlk kullanımından itibaren çay tarımsal bir ürün olmakla birlikte farklı ülkelerin servis şekilleri ile o ülkeye has olduğunu o ülkenin bir kültürü olduğunu göstermektedir. Her ülkenin bir ürünü vardır ki o ürün turistik ürün olarak o ülkenin imajını tanınırlığını göstermektedir. Çay olarak ilk tarımı yapılan ülkelerde kültürel olarak özelliklede Japonya’da sahip çıkılmasına rağmen diğer çay tarımı yapan ülkelerden Hindistan da bu çayın üretiminde sıkıntı olmazken çayın o kültüre etkisi turistik ürün olarak algılanması Sömürgesi olan İngiltere’de daha da sahiplenmiş olup çay turizmi orada daha etkindir. Bu çayın turistik olarak sahip çıkılması ile ilgili olmuştur. Türkiye’de çay, Doğu Karadeniz halkı için vazgeçilmez kaynaklardan biri olarak görülmektedir. Halkın ekonomik olarak sahip çıktığı gelir kaynağı olarak görülmektedir. Ülkenin de milli geliri olarak tüm ülkede ve dünyada tanınırlığı artmaktadır. Bu çalışma Türkiye’de tarımsal olarak üretilen çayın, turistik ürün olarak çay turizmi potansiyelini ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sürdürülebilirliğini araştırmayı amaçlamaktadır. Özellikle çay ürünü üretiminden ilk aşamasından son çay olana kadarki bölümlerini ve sunum yapılabilecek doğal güzelliklere sahip bir Ziraat Botanik Bahçesi ile Rize ili ele alınarak örneklem yapılmıştır.  Araştırma kapsamında literatür taraması yapılarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla çayın varlığını olumlu ve olumsuz etkilerini farklı yönlerden araştırarak daha sonra coğrafi işaretli olan çayın kırsal turizm ve yayla turizmi etkisinde ülkemiz açısından bölge açısından turizm potansiyeli ve aynı zamanda üretiminde yıllara göre üretim miktarlarını dünya ve Türkiye açısından örneklerle elde edilen verilerle değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çay, Çay üretimi, turizm potansiyeli, turistik ürün

Coğrafya Öğretmenliği Okuyan Öğretmen Adaylarının KPSS'ye İlişkin Algıları

Mahmut Ergün

ss. 32 - 46   |  DOI: 10.29329/mdag.2023.530.3

Özet

Öğretmen seçme sistemi birçok öğretmen adayı tarafından hem benimsenmiş hem de karşı çıkılmıştır. KPSS uygulamasının devam etmesini savunan öğretmen adaylarının bunun gerekçesi olarak öğretmen seçiminde yapılacak yeni bir uygulamaya alışmalarının zaman alacağı şeklindedir. Çalışmanın amacı ve araştırma soruları çerçevesinde, sosyal bir olguyu anlamlandırmak ve irdelemek ihtiyacından hareketle nitel araştırma yöntemi ve bu yöntemin tekniklerinden biri olan fenomoloji kullanılmıştır. Araştırma Coğrafya Öğretmenliği okuyan öğretmen adaylarının KPSS’ye yönelik algılarına yönelik nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Coğrafya Öğretmenliği okuyan son sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem grubu rastgele belirlenmiştir. Bu araştırmaya 8 kadın ve 7 erkek olmak üzere 15 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının KPSS hakkında genellikle sadece ezber bilgileri ölçtüğü çokça eleştirilmiştir. Katılımcılar eğer ki nitelikli öğretmen seçimi yapılacaksa bilgi sınavının yanında becerinin de ölçülmesi gerektiğini söylemişlerdir. Bu bağlamda KPSS’nin yanında beceri sınavı yapılıp sınav puanına dahil edilmesi yerinde ve doğru bir karar olacaktır. Öğretmenlik mesleği sadece bilgileri bilmekle değil onları öğrencilerine yeterince ve doğru bir şekilde aktarmak ile olur. Gelişmiş ülkelerde öğretmen atama sistemlerine bakıldığında sözlü mülakatın da tercih edildiği görülmektedir. Katılımcıların KPSS’nin içeriğine yönelik düşünceleri ise çok fazla konun olduğu ve öğretmenlik mesleğine başladıklarında bazı derslerin kullanılmadığını belirtmişlerdir. Coğrafya öğretmeni alan sınavında sorulan soruların ilköğretim kademesinde değil de ortaöğretim kademesinde kullanıldığını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, Kpss, psikolojik etki

Özel Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Derslerindeki Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Algı ve Tutumları

Nurullah Kılınç

ss. 47 - 64   |  DOI: 10.29329/mdag.2023.530.4

Özet

Bu araştırmada özel yetenekli öğrencilerin coğrafya derslerinde kullanılan ‘artırılmış gerçeklik’ uygulamalarına yönelik algı ve tutumları ele alınmıştır. Araştırma kapsamında 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş merkez ilçelerinde bulunan iki farklı bilim ve sanat merkezi öğrencilerine coğrafya derslerinde uygulanan artırılmış gerçeklik (AG) uygulamalarına yönelik nitel desenli bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada Bireysel yetenekleri fark ettirme (BYF) gurubunda eğitim gören 12 Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisine yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen sonuçlar araştırmanın çalışma grubunu oluşturan özel yetenekli öğrencilerin coğrafya dersinde AG kullanılmasına yönelik algı düzeylerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler genel yetenek alanında öğrenim gören BYF öğrencilerin AG algı ve tutum düzeylerinin yüksek düzeyde oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin AG teknolojisinin öğretmen ve öğrenciler tarafından daha yaygın olarak kullanılmasını istedikleri, AG kullandıkları derslerde daha eğlenceli bir süreç yaşadıkları derslerin daha verimli ve öğrenmelerin kalıcı olduğu görüşlerini belirtmişlerdir. Özellikle coğrafya derslerinin AG kullanımına uygun bir ders olduğu ve dersin daha kolay öğrenilmesini sağladığı ayrıca bu uygulamanın dersi sıkıcı olmaktan çıkardığı da ortaya çıkmıştır. Coğrafya ile ilgili kavramların ve olayların daha kalıcı olarak öğrenilmesine katkı sağladığı sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, çalışma sonucunda ortaya çıkan çeşitli görüşler doğrultusunda derslerin işlenişi sırasında AG yönteminin daha yaygın kullanılması gerektiği yönünde birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik (AG) Uygulamaları, Bilim ve Sanat Merkezleri, Coğrafya Dersleri, Özel Yetenekli Öğrenciler.

Çocuklara Farklı Coğrafyaları Tanıtan Bir Yazar: Gülten Dayıoğlu

Nisa Gökden Kaya

ss. 65 - 84   |  DOI: 10.29329/mdag.2023.530.5

Özet

Türkiye’de çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Gülten Dayıoğlu, öykü, roman, gezi ve bilimkurgu türlerinde toplam 92 tane kitap yazmıştır. Bu kitaplarından 11 tanesi ise gezi türündedir. 116 ülke gezen yazarın, Asya, Afrika, Amerika ve Antarktika kıtalarında yer alan çeşitli ülkelere yaptığı gezilerden yola çıkarak yazdığı kitaplar çocuklar için merak ve ilgi uyandıran niteliklere sahiptir. Yazar tarafından geziler sırasında çekilen özgün fotoğraflar da içeren bu kitaplar, çocukların farklı coğrafyalarla ilgili bilgi sahibi olmalarını, değişik kültür ve yaşam biçimlerini tanımalarını sağlamaktadır. Bu bağlamda sosyal bilgiler ve coğrafya derslerinin kazanımlarına da hizmet etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Gülten Dayıoğlu’nun gezi türündeki eserlerini sosyal bilgiler ve coğrafya eğitimine katkısı bakımından incelemektir. Yapılan alan yazın taraması ile Gülten Dayıoğlu’nun gezi kitaplarında akıcı ve samimi bir anlatımla gezdiği ülkelerin doğal güzellikleri ile coğrafi özelliklerinin yanı sıra sosyo-ekonomik yapısı ve kültürel değerlerine de yer verdiği, kök değerler açısından zengin bir içeriğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Disiplinler arası etkileşime en açık metin türü olmasından dolayı batı ülkelerinde sosyal bilgiler dersi kapsamında yararlanılan gezi yazıları, dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olmasına karşın Türkiye’de yeteri kadar önem görmemektedir. Çocuk edebiyatında gezi türünde özgün ve nitelikli eserler arasında yer alan Gülten Dayıoğlu’nun kitaplarının sosyal bilgiler ve coğrafya dersleri kapsamında kullanılmasının faydalı olacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Gezi, Gülten Dayıoğlu, Coğrafya eğitimi