|  e-ISSN: 2980-1141

Orjinal Araştırma Makalesi | Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya 2023, Cil. 1(1) 47-64

Özel Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Derslerindeki Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Algı ve Tutumları

Nurullah Kılınç

ss. 47 - 64   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mdag.2023.530.4   |  Makale No: MANU-2303-01-0003

Yayın tarihi: Mart 15, 2023  |   Okunma Sayısı: 77  |  İndirilme Sayısı: 182


Özet

Bu araştırmada özel yetenekli öğrencilerin coğrafya derslerinde kullanılan ‘artırılmış gerçeklik’ uygulamalarına yönelik algı ve tutumları ele alınmıştır. Araştırma kapsamında 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş merkez ilçelerinde bulunan iki farklı bilim ve sanat merkezi öğrencilerine coğrafya derslerinde uygulanan artırılmış gerçeklik (AG) uygulamalarına yönelik nitel desenli bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada Bireysel yetenekleri fark ettirme (BYF) gurubunda eğitim gören 12 Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisine yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen sonuçlar araştırmanın çalışma grubunu oluşturan özel yetenekli öğrencilerin coğrafya dersinde AG kullanılmasına yönelik algı düzeylerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler genel yetenek alanında öğrenim gören BYF öğrencilerin AG algı ve tutum düzeylerinin yüksek düzeyde oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin AG teknolojisinin öğretmen ve öğrenciler tarafından daha yaygın olarak kullanılmasını istedikleri, AG kullandıkları derslerde daha eğlenceli bir süreç yaşadıkları derslerin daha verimli ve öğrenmelerin kalıcı olduğu görüşlerini belirtmişlerdir. Özellikle coğrafya derslerinin AG kullanımına uygun bir ders olduğu ve dersin daha kolay öğrenilmesini sağladığı ayrıca bu uygulamanın dersi sıkıcı olmaktan çıkardığı da ortaya çıkmıştır. Coğrafya ile ilgili kavramların ve olayların daha kalıcı olarak öğrenilmesine katkı sağladığı sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, çalışma sonucunda ortaya çıkan çeşitli görüşler doğrultusunda derslerin işlenişi sırasında AG yönteminin daha yaygın kullanılması gerektiği yönünde birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik (AG) Uygulamaları, Bilim ve Sanat Merkezleri, Coğrafya Dersleri, Özel Yetenekli Öğrenciler.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kilinc, N. (2023). Özel Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Derslerindeki Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Algı ve Tutumları . Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya, 1(1), 47-64. doi: 10.29329/mdag.2023.530.4

Harvard
Kilinc, N. (2023). Özel Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Derslerindeki Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Algı ve Tutumları . Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya, 1(1), pp. 47-64.

Chicago 16th edition
Kilinc, Nurullah (2023). "Özel Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Derslerindeki Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Algı ve Tutumları ". Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya 1 (1):47-64. doi:10.29329/mdag.2023.530.4.

Kaynakça

  Arı, A. (2018) Eğitim bilimlerine giriş Eğitim Yayınevi
  Aslan, S. ve Çakmak, Z. (2021). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının sosyal bilgiler öğretimine yansımaları 1. Tarih Okulu Dergisi (JOHS), 14 (LV), 4337-4358.
  Aytekin, P., Yakın V. ve Çelik, B. H. (2019). Artırılmış gerçeklik teknolojisinin pazarlamadaki yeri, Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 10 (39)
  Bolat, H. (2020). Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin bilim ve sanat merkezindeki ve
  okuldaki sosyal bilgiler dersine yönelik metaforik algıları. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi
  Sosyal Bilimler Dergisi 2020 8(4) 1135–1144
  Boz, M. S. (2019). Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi. MEB Yayınları.
  Cheng K.H., ve Tsai CC. 2013. Affordances of augmented reality in science learning: Suggestions for future research. Journal of Science Education and Technology, 22(4): 449 462.

  Demirer V, Erbaş Ç. 2015. Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi ve eğitimsel açıdan değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3): 802-813.
  Ekici, M. ve Yeşilbursa, C. C. (2021). Artırılmış gerçekliğin sosyal bilgiler dersinde kullanımı hakkında ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 289-302.
  Eryılmaz, S. ve Özaydın Aydoğdu, Y. (2019). Yükseköğretim kurumlarında artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik yapılmış araştırmaların İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 2129-2140.
  İmamoğlu, A., İmamoğlu, M., (2018) Coğrafya eğitiminde artırılmış gerçeklik uygulamaları. Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi I. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu. 8 Kasım 2018 (s. 480-48)
  Karabıyık Yerden, N., Değerli, B., Uydacı, M. ve Ergün Tuncay, Ş. (2020). Deneyimsel pazarlamada gastronomi turizmi açısından artırılmış gerçeklik uygulaması kullanımının deneyim değeri üzerine etkisi: Artırılmış gerçeklik menü uygulaması üzerine bir araştırma. Beykoz Akademi Dergisi, 8(1), (s. 174-193)
  Karadoğan, S. ve Arslan, H. 2004. Coğrafya öğretiminde etkileşimli çoklu ortam (M M) Uygulamaları, animasyonlar ve önemi, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 11, 247- 260.
  Kılınç, N. (2020) Kahramanmaraş ilinin turizm potansiyeli, Kahramanmaraş Sütçü İmam
  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
  Küçük, S., Kapakin, S. ve Göktaş, Y. (2015). Tıp fakültesi öğrencilerinin mobil artırılmış gerçeklikle anatomi öğrenimine yönelik görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 316- 323.
  Övez, F. D. ve Şeker, B. S. (2022). İlköğretimde artırılmış gerçeklik destekli disiplinler arası bir öğretim uygulaması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(1), 313-334.
  Sevgili-Koçak, S. ve Kan, A. (2019). Annelerin üstün yetenekli çocuklarının özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(66), 912-923.
  Sırakaya, M. ve Alsancak Sırakaya, D. (2018). Artırılmış gerçekliğin fen eğitiminde kullanımının
  tutum ve motivasyona etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 887- 905.
  Tekin, H. (2004). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yargı Yayınevi.
  Tünkler, V. (2019). Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik motivasyon kaynaklarının
  incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (36), 38- 49.
  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
  https://Sozluk.Gov.Tr/ (Erişim Tarihi: 15.10.2021).
  https://doi.org/10.1007/s10956-012-9405-9 Erişim Tarihi: 19.11.2022
  https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/201610/07031350bilsemErişimTarih:20.11.2022
  https://orgm.meb.gov.tr/www/bilsemlerde-uygulanan-egitim-ve- Erişim Tarihi: 01.12.2022
  https://Yegitek.Meb.Gov.Tr/Www/Gecmisten-Gunumuze- Erişim Tarihi: 15.12.2022
  https://www.researchgate.net/publication/330313838 Erişim Tarihi: 22.12.2022