|  e-ISSN: 2980-1141

Orjinal Araştırma Makalesi | Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya 2023, Cil. 1(1) 1-16

Sınıf Öğretmenleri Açısından Okul Çevre Bağlamının Değerlendirilmesi

Yıldıran Yıldırım

ss. 1 - 16   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mdag.2023.530.1   |  Makale No: MANU-2302-10-0005

Yayın tarihi: Mart 15, 2023  |   Okunma Sayısı: 137  |  İndirilme Sayısı: 212


Özet

Bu çalışmada, öğretmenlerin okul ile okul çevresi arasındaki bağının olumlu ve olumsuz yönde doğurduğu sonuçların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas İlinde görev yapan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde amaçlı örneklem yöntemi kullanılmış olup çalışmada gönüllük esasına göre davranılmıştır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak yedi sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Verilerin analizi, nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel ve içerik analizi yöntemleri ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda okulun yaptığı çalışmaları çevreye yeterince etkili bir şekilde anlatamadığı, genel olarak çevresine kendisinden bekleneni tam olarak veremediği; bununla beraber okulun çevre kalkınmasında önemli rol oynadığı tespit edilmiştir. Ayrıca okul aile ilişkisinin, okul çevresinde bulunan baskı gruplarının okulun kalkınmasında önemli bir role sahip olduğu, okul çevresinin sosyo-ekonomik durumunun okul çevre ilişkisini etkilediği, çevrenin eğitimi desteklemeye özendirilmesinin okul çevre ilişkilerini geliştirdiği ve iletişim teknolojilerinin okul çevre ilişkilerini kimi zaman olumlu kimi zaman olumsuz etkilediği görülmüştür. Çevrenin okula olumlu katkılar sunmasını beklerken okulun da çevreye olumlu katkılar sunması gerektiği ortaya çıkmış. Okulların bu konuda yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Araştırma kapsamında okul çevresinin öğrencinin sosyal ve eğitsel gelişimindeki rolü; öğrenci görüşleri, öğretmen görüşleri gibi değişkenler dikkate alınarak tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Okul, Çevre


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Yildirim, Y. (2023). Sınıf Öğretmenleri Açısından Okul Çevre Bağlamının Değerlendirilmesi . Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya, 1(1), 1-16. doi: 10.29329/mdag.2023.530.1

Harvard
Yildirim, Y. (2023). Sınıf Öğretmenleri Açısından Okul Çevre Bağlamının Değerlendirilmesi . Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya, 1(1), pp. 1-16.

Chicago 16th edition
Yildirim, Yildiran (2023). "Sınıf Öğretmenleri Açısından Okul Çevre Bağlamının Değerlendirilmesi ". Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya 1 (1):1-16. doi:10.29329/mdag.2023.530.1.

Kaynakça

  Aydın, M. (2010), Eğitim Yönetimi, Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara.
  Aydın, M. (2008), Eğitim Yönetimi, MEB Yayınları, İstanbul.
  Büyüköztürk, Ş. (2012), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayınları, Ankara.
  Badavan, Y. (2009), İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okul-Aile İlişkileri Konusunda Yapmaları Gereken ve Yapmakta Oldukları İşler. Eğitim ve Bilim, 34, 154
  Çiloğlu, E. (2006), Okul ve Çevresinin Öğrencilere Eğitsel Katkısı. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana. Gökçe E. (2000), İlköğretimde Okul Aile İşbirliğinin Geliştirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
  Gül, H. (2006), Çevresel Baskı Gruplarının Okulun Genel İşleyişine Etkileri, Kocaeli
  Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Dergisi, 1: 71-84.
  Kara, C. (2007), Denizli İlköğretim Okullarında Okul Çevre İlişkileri Üzerine Öğretmen Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
  Kolay, Y (2003), Okul-Aile-Çevre İşbirliğinin Eğitim sistemindeki Yeri ve Önemi, Milli Eğitim Dergisi Sayı 164, Güz.
  Karasar, N. (2006), Bilimsel Araştırma Yöntemi, 16. Baskı, Ankara: Nobel.
  Karasar, N. (2013), Bilimsel Araştırma Yöntemi, 25. Baskı, Ankara: Nobel.
  Özmen, F. ve Harktı, H. (2005), Denizli İlindeki İlköğretim Ve Orta Öğretim Okullarının Çevresiyle, Bütünleşebilme Düzeyleri, Milli Eğitim Dergisi, 165.
  Öztürk, M. K. (2009), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul, Aile ve Toplum İlişkileri Yeterlik Alanına İlişkin Görüşleri ve Öz Değerlendirmeleri, Bilig 49: 113. Subaşı, M. ve Okumuş, K. (2017). Bir Araştırma Yöntemi Olarak Durum Çalışması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,21(2):419-426.
  Turan, S. (2012), Eğitim Yönetimi Teori Araştırma ve Uygulama, Nobel Yayınları, Ankara.
  Ünal, A, Yıldırım , A., Çelik, M. (2010), İlköğretim Okulu Müdür ve Öğretmenlerinin Velilere İlişkin Algılarının Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 261-272.