|  e-ISSN: 2980-1141

Yazım Kuralları

ÖRNEK TASLAK

 1. Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya Dergisine gönderilecek eserler, işlediği konuya yeni bir yaklaşım getiren ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış nitelikte olmalıdır.

 2. Kabul edilen eserin yayınlanması halinde, eserin bütün hakları Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya Dergisine aittir. Yayınlanan eserlerden alıntı yapılması halinde kaynak gösterilmesi zorunludur.

 3. Makale içerisinde, yazar/yazarlar ile ilgili herhangi bir isim veya kurum bilgisi yer almamalıdır. Dergimizde "Kör Hakem Sistemi" kullanılması nedeniyle bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

 4. Yayınlanan eserlerdeki her türlü görüş ve sorumluluk, yazar(lar)a aittir.

 5. Makaleler, dipnotlar dahil, 7000 – 8000 kelime arasında olmalıdır.

 6. Eserler, Microsoft Office Word programlarının birinde,  formatıyla uyumlu şekilde, Times New Roman karakterinde ve 1,15 satır aralığıyla yazılmalı, başlıklar için 12, gövde metni ve kaynakça için 11, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

 7. Eserlerin baş kısmına en fazla  150-200 kelime uzunluğunda Türkçe ve İngilizce öz (abstract) eklenmelidir. Times New Roman karakterinde 9 punto ve 1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Ayrıca, en az üç, en çok beş tane, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere (keywords) yer verilmelidir.

 8. Yararlanılan bütün kaynakların yer aldığı ve yazarların soyadına göre alfabetik sıralanmış bir Kaynakça'ya (veya bibliyografyaya) yer verilmelidir. 

 9. Eserde kullanılan şekil ve tablolar, sırasıyla numaralandırılmalı ve şekil altlarına açıklamaları yazılmalıdır. Örnek: "Şekil 1. Suriye'deki Etnik Dağılım (Kaynak: Anadolu Ajansı)", "Tablo 1. Türkiye'nin Elektrik Tüketiminin Yıllara Göre Değişimi (Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)".

 10. Eserlerin sonuna, yararlanılan kaynakların alfabetik olarak sıralandığı bir kaynakça eklenmelidir.

 11. Türkçe eserlerin sonuna, 1500 kelime uzunluğunda bir İngilizce genişletilmiş  özet (summary) eklenmelidir.

 12. Eserlerde, güncel metin içi APA 7 atıf sistemi kullanılmalıdır. 

KAYNAK GÖSTERİMLERİ

Bu doküman kaynaklar listesi ve metin içi yapılacak atıflarla ilgili gerekli durumları açıklamak üzere hazırlanmıştır.

DERGİ MİZANPAJ KURALLARI

“KAYNAKLAR” bölümünde en az 1 (bir) kaynak gösterimi zorunludur. Kaynaklar listesi dergi şablon dosyasında bulunan stillerde kayıtlı “Kaynak” stilinde hazırlanmalıdır. “Kaynak” stili paragraf düzenlemelerini (askı miktarı, önce ve sonra gelecek boşluk, karakter büyüklüğü vb.) gerçekleştirmek için kullanılmalıdır. Kaynaklar arasında boş satırlar bırakılmamalıdır. Kaynak içerisinde varsa internet adresi bağlantıları kaldırılmamalıdır. Rakamla veya dipnot şeklinde kaynak gösterilmemelidir.

KAYNAKLARIN GÖSTERİMİ

Kaynaklar listesi APA7 standartlarına göre hazırlanmalıdır. Bu doküman dışında kalan APA7 standardına ait bilgilere https://apastyle.apa.org/ adresinden erişilebilmektedir.

Metin İçi Kaynak Gösterimi Genel Kuralları

Metin içi atıflarda ve sayfa numarasının verilmesi gerektiği durumlarda tarih bilgisinden sonra boşluk verilmeden iki nokta üst üste (:) ardından sayfa numaraları (XX-XX) şeklinde kullanılabilir. Bu kullanım yazar sayısından bağımsız tüm eserler için geçerlidir.

Örneğin;

 

Sayfa Numaralı Gösterim

Sayfa Numarasız Gösterim

Tek yazarlı eserlerde

(Soyisim, 2020:XX-XX)

(Soyisim, 2020)

İki yazarlı eserlerde

(Soyisim1 ve Soyisim2, 2020:XX-XX)

(Soyisim1 ve Soyisim2, 2020)

İkiden fazla yazarlı eserlerde

(Soyisim vd., 2020:XX-XX)

(Soyisim vd., 2020)

 

Kaynak Listesi Gösterimi Genel Kuralları

Yazar sayılarına bağlı eser sahibi isimlerin verilmesi şu şekildedir.

Tek yazarlı eserlerde:                            Soyisim, A.

İki yazarlı eserlerde:                              Soyisim1, A1. ve Soyisim2, A2.

İkiden fazla yazarlı eserlerde:           Soyisim1, A1., Soyisim2, A2., … Soyisimn-1, An-1 ve Soyisimn, An.

Not: Örneklerde verilen rakamlar sadece sıra belirtmek amaçlı kullanılmıştır. Kaynaklar listesinde kesinlikle bu şekilde alt simge olarak kullanılmamalıdır. A harfi yazar adının baş harfini temsilen kullanılmıştır.

Makale türündeki kaynakların gösterilmesi,

Soyad,    A.    (2020).    Eserin    tam    adı.    Yayınlanan    derginin    adı,    Cilt(Sayı), ilkSayfa-sonSayfa.

http://internetsayfası.com/yayinin-bulundugu-sayfa

Açıklama: Yazar isimlerinden sonra eserin oluşturulma tarihi parantez içerisinde sadece yıl olarak verilmelidir ve parantez sonrasında bir nokta ve boşluk bırakılmalıdır. Eserin tam adı verildikten sonra bir nokta ve boşluk kullanılır ve makalenin yayınlandığı derginin tam adı italik şekilde verilir. Dergi adından sonra virgül ve boşluk kullanılır. Cilt sayısı verildikten sonra ve varsa sayı parantez içerisinde verilmelidir. Eserin bulunduğu sayfa numaraları arasında “-“ tire işareti kullanılarak yazılır ve sonuna bir nokta ve bir boşluk bırakılmalıdır. Eser erişilebilir bir internet bağlantısına sahipse devamında tam adres olarak verilmeli ve gerekli bağlantı oluşturulmalıdır.

Gerçek Örnek:

Bailey, N.W. (2012). Evolutionary models of extended phenotypes. Trends in Ecology & Evolution, 27(3), 561-569. https://doi.org/10.1037/rev0000126

Konferans bildirisi türündeki kaynakların gösterilmesi,

Soyad, A. (2020). Bildirinin başlığı. A1. Soyad1 ve A2. Soyad2 (Editör([ler]), Tam metin kitabının/Konferansın    başlığı                  (ilkSayfa-sonSayfa).                                                                Yayımcı              kuruluş. http://internetsayfası.com/yayinin-bulundugu-sayfa

Açıklama: Yazar isimlerinden sonra eserin oluşturulma tarihi parantez içerisinde sadece yıl olarak verilmelidir ve parantez sonrasında bir nokta ve boşluk bırakılmalıdır. Bildiri başlığı verildikten sonra da bir nokta ve boşluk kullanılır ve makalenin yayınlandığı tam metin kitabının editör ya da editörlerine ait isimler kısaltılır ve soyisimler tam olarak verilir. Bir boşluk bırakılarak parantez içerisinde; tek editörse (Editör), birden fazla editör bulunuyorsa (Editörler) yazılıp bir virgül ve bir boşluk bırakılır. Tam metin kitabının adı italik şekilde verilir. Ardından bir boşluk bırakılır ve tam metnin bulunduğu sayfa numaraları parantez içerisinde belirtilir ve bir boşluk bırakılır. Yayımcı kuruluşun adı verilir, bir nokta ve bir boşluktan sonra varsa erişilebilir internet adresi bağlantısı tam olarak verilmelidir.

Gerçek Örnek:

Morgan, R., Meldrum, K., Bryan, S., Mathiesen, B., Yakob, N., Esa, N., ve Ziden, A. A. (2017). Embedding digital literacies in curricula: Australian and Malaysian experiences. G. B. Teh ve S. C. Choy (Editörler), Empowering 21st century learners through holistic and enterprising learning: Selected papers from Tunku Abdul Rahman University College International Conference 2016 (11-19). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4241-6_2

Kitap türündeki kaynakların gösterilmesi,

Soyad1, A1., ve Soyad2, A2. (2020). Kitabın adı (varsa kaçıncı baskı olduğu). Yayımcı kuruluş. http://internetsayfası.com/yayinin-bulundugu-sayfa

Açıklama: Yazar isimlerinden sonra eserin oluşturulma tarihi parantez içerisinde sadece yıl olarak verilmelidir ve parantez sonrasında bir nokta ve boşluk bırakılmalıdır. Kitabın adı italik olarak yazılır ve varsa parantez içerisinde baskı sayısı verildikten sonra da bir nokta ve boşluk kullanılır ve yayımcı kuruluşun adı verilir. Kitabın erişim bağlantısı veya DOI adresi mevcutsa ilgili bağlantı oluşturularak verilmelidir.

Gerçek Örnek:

McIlwraith, C. W., Nixon, A. J., ve Wright, I. M. (2015). Diagnostic and surgical arthroscopy in the horse (4. Baskı). Mosby. https://doi.org/10.1016/B978-0-7234-3693-5.01001-8

Kitap bölümü türündeki kaynakların gösterilmesi,

Soyad1, A1., ve Soyad2, A2. (2020). Bölümün başlığı: Bölümün alt başlığı. A1. Soyad1 ve A2. Soyad2 (Editör([ler]), Kitabın başlığı: Kitabın alt başlığı (varsa kaçıncı baskı olduğu, bölüm sayfaları). Yayımcı kuruluş. http://internetsayfası.com/yayinin-bulundugu-sayfa

Açıklama: Yazar isimlerinden sonra eserin oluşturulma tarihi parantez içerisinde sadece yıl olarak verilmelidir ve parantez sonrasında bir nokta ve boşluk bırakılmalıdır. Atıfda bulunulan bölümün başlığı ve varsa alt başlığı yazılır ve bir nokta bir boşluk bırakılır, ikisi arasında iki nokta üst üste (:) ve bir boşluk bulunmalıdır. Editör isimleri kısaltma ve soyisimleri tam olarak ad soyad sırasıyla verilmelidir. Bir editör bulunuyorsa “(Editör)”, birden fazla editör bulunuyorsa “(Editörler)” yazılmalıdır ve ardından bir virgül bir boşluk kullanılır. Kitabın başlığı ve varsa alt başlığı arasında iki nokta üst üste ile ayrılarak tamamı italik şekilde yazılır. Kitabın ilk baskısı değil ise baskı numarası parantez içerisinde verilmelidir. Aynı parantez içerisinde atıf yapılan bölüme ait sayfa numaralarıda aralık olarak belirtilmelidir. Parantezden sonra bir nokta ve bir boşluk bırakılarak Yayımcı kuruluşun adı verilmelidir. Ardından varsa internet erişim bağlantısı verilmelidir.

Gerçek Örnek:

Le Couteur, D., Kendig, H., Naganathan, V., ve McLachlan, A. (2010). The ethics of prescribing medications to older people. S. Koch, F. M. Gloth, ve R. Nay (Editörler), Medication management in older adults (29-42). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-60327-457-9_3

İnternet sitesi türündeki kaynakların gösterilmesi,

Soyad,        A.         (2020,         Nisan        22).         Web         sayfası        başlığı.              Yayımcı                  sitenin      adı. http://internetsayfası.com/yayinin-bulundugu-sayfa

Açıklama: Yazar veya kuruluş isimlerinden sonra eserin oluşturulma tarihi parantez içerisinde yıl ay ve gün olarak verilmelidir ve parantez sonrasında bir nokta ve boşluk bırakılmalıdır. Yayınlanma tarihi belirtilmemiş ise erişim tarihi kullanılabilir. Referans içerisinde ayrıca “Erişim tarihi:” gibi ifadeler bulunmamalıdır. İlgili web sayfası başlığı italik şekilde yazılarak sonuna bir nokta ve bir boşluk bırakılmalıdır. Yayımcı sitenin adı yazılır ve bir nokta bir boşluk bırakılır. Devamında erişim adresi bağlantı şeklinde verilmelidir.

Gerçek Örnek:

Department of Education. (2020, Nisan 22). Physical activity and health. Queensland Government. https://education.qld.gov.au/curriculum/learning-at-home/physical-activity-and-health

 
   

518 defa okundu.